SLUŽBY
Zariadenie  poskytuje sociálne služby  fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

ZpS poskytuje tieto druhy služieb:
   1. odborné činnosti
   2. obslužné činnosti

   3. ďalšie činnosti

1. odborné činnosti
     • sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo špecializovaného sociálneho poradenstva. V ZpS realizujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva na posúdení povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. V ZpS poskytujeme sociálne poradenstvo nielen našim klientom, ale aj potencionálnym záujemcom
    • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
    • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
    • sociálna rehabilitácia
Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách. Vykonáva sa pri každodennom kontakte s klientom, pri jednotlivých úkonoch starostlivosti o neho a za jeho účasti.
    • ošetrovateľská starostlivosť
ZpS zabezpečuje nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ordináciou všeobecného lekára. Zriadenie sporadicky podľa potreby a požiadania navštevuje psychiatrička.
    • pracovná terapia

Prioritou tejto činnosti je vytvárať klientom podmienky pre zmysluplné prežívanie dňa. Program týchto činností je prispôsobovaný zdravotným možnostiam klientov. Cieľom ergoterapie je dosiahnutie maximálnej možnej samostatnosti, čo najväčšej nezávislosti napr. pri osobnej hygiene, jedení a pod.

2. Obslužné činnosti
     • ubytovanie
Klienti sú ubytovaní v dvojlôžkových izbách s vlastným zariadením na osobnú hygienu
Vybavenie izby: polohovacie lôžko, nočný stolík, lampa, stôl, stolička, skriňa, nástenné hodiny
    • Denný stacionár - 50 klientov
Denný stacionár: sa poskytuje soc.služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe podľa prílohy č.3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
    • stravovanie

V ZpS sa poskytuje klientom strava päťkrát denne a to : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Počet odobratých jedál je predmetom dohody medzi klientom a zariadením. . Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa strava poskytuje a na dodržiavanie stravnej jednotky. V zariadení je možné poskytnúť ajdiabetickú stravu.
    • upratovanie 
    • pranie 
  
• žehlenie a údržba bielizne a šatstva

3. Ďalšie činnosti
     • záujmová činnosť 
Poskytovanie možností i pre kultúrne využitie a rozvíjanie záujmových činností v našom zariadení je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti. Kultúrno – záujmovú činnosť chápeme ako súčasť vnútorného života a jednu z foriem trávenia voľného času klientov. Naším poslaním a hlavným cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy klientov napĺňať a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie, rozširovať okruh poznatkov o okolitom svete. 
    • Úschova cenných vecí 
Ak klient pri nástupe do DSS, alebo počas pobytu v ňom požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky alebo peňažnej hotovosti, zariadenie mu veci uschová na základe zmluvy o úschove. Zmluvu je možné na požiadanie klienta kedykoľvek zrušiť. V prípade úmrtia sú veci v úschove predmetom dedičského konania.